Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ


 

Město Žatec, Městská policie Žatec,

zastoupená starostkou města

vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa na dobu neurčitou na pozici:

 

Strážník Městské policie Žatec

 

Místo výkonu práce:

Katastr města Žatec včetně spádových obcí

 

Platové zařazení:

Dle zákona č. 262/2006 Sb., ve znění NV č. 564/2006 v platném znění – platová třída 6

 

Vyhlašovatel:

Město Žatec, náměstí Svobody 1, PSČ 438 24

 

Druh práce:

Strážník městské policie podle zákona č. 553/1991 Sb. O obecní policii

 

Požadavky:

 • státní občan České republiky
 • věk nejméně 18 let
 • tělesná a duševní způsobilost k výkonu povinností a oprávnění podle zákona č. 553/1991 Sb.
 • trestní bezúhonnost
 • minimálně střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou

   

  Ostatní předpoklady:

 • ovládání PC (Word, Excel)
 • řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)
 • praxe u bezpečnostních složek, případně ve státní správě nebo samosprávě výhodou
 • platné osvědčení o splnění stanovených odborných předpokladů podle zák. č. 553/1991 Sb., o obecní policii výhodou
 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou
 • znalost cizího jazyka výhodou
 • předpokládaný nástup 1. 1. 2018 

   

  Doklady k přihlášce:

 • ověřená kopie maturitního vysvědčení (ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání)
 • originál výpisu z evidence rejstříku trestů ne starší než tři měsíce
 • strukturovaný životopis
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti podle vyhlášky MV č. 444/2008 Sb., příloha č. 2, ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti ve smyslu § 4a zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • čestné prohlášení o spolehlivosti ve smyslu § 4b zákona č. 553/1991Sb., o obecní policii ne starší než 3 měsíce
 • písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů fyzické připravenosti
 • písemný souhlas formou čestného prohlášení s absolvováním testů psychické způsobilosti k výkonu práce strážníka
 • výpis bodového hodnocení z registru řidičů (ne starší 1 měsíce)

   

  Lhůta k podání přihlášek:

  do 15. 11. 2017 do 08:00 hodin

  (přihlášky doručené po tomto datu budou vyřazeny)

   

  Místo podání přihlášek:

  Podatelna Městského úřadu Žatec, nám. Svobody 1, 438 24 Žatec

   

  Způsob podání přihlášek:

  Osobně nebo poštou v zalepené obálce s nadpisem:

  „Výběrové řízení Strážník Městské policie Žatec“  

   

  Obsah přihlášky (ke stažení na www.mpzatec.cz nebo www.mesto-zatec.cz ):

 • příjmení, jméno a titul uchazeče
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost
 • místo trvalého pobytu
 • datum a podpis uchazeče
 • telefonický a e-mailový kontakt

   

  Bližší informace: 

  MP Žatec, telefon 415 736 600, 415 736 602, e-mail: mpzatec@mesto-zatec.cz

   

  Uchazeč nese náklady, které mu účastí ve výběrovém řízení vznikly.

  V souvislosti s účastí ve výběrovém řízení uchazeč v souladu s ustanovením zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění souhlasí se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce a jednotlivých přílohách.

Odborné psychologické vyšetření hradí uchazeč.

Veškeré dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení neúspěšným uchazečům vráceny.

 Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

V Žatci dne 11. září 2017

zde ke stažení