Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Otázky a odpovědi


Od kolika let je u nás človek odpovědný ?

Trestní odpovědnost nastává skutečným dovršením 15-ti let, tj. počíná po uplynutí půlnoci toho dne, na který připadají 15. narozeniny.

Co to znamená být trestně odpovědný?

Obecně se odpovědností rozumí povinnost nést následky svého chování a jednání. Trestní odpovědnost znamená povinnost nést následky v podobě nějakého druhu trestu za spáchaný trestný čin, případně za spoluúčast na něm.

A co je tedy trestný čin?

Trestný čin je pro společnost nebezpečný čin jehož znaky jsou uvedeny v trestním zákoně.

A co je přestupek?

Přestupek je také protiprávní jednání méně závažné než je trestný čin. Je to jednání, které je za přestupek výslovně označeno v zákoně o přestupcích či jiném zákoně. Za přestupek není odpovědný ten, kdo v době jeho spáchání nedovršil patnáctý rok svého věku, nebo trpí duševní chorobou. Odpovědností se však nezbavuje ten, kdo se do stavu nepříčetnosti přivedl, byť i z nedbalosti, požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky!!! Pro osoby, které dovršily patnáctý rok a nepřekročily osmnáctý rok svého věku (mladistvý) muže dostat blokovou pokutu na místě max. 500,- Kč. Pokud věc nelze řešit na místě, nebo přestupce odmítne zaplatit blokovou pokutu, věc se předává příslušnému správnímu orgánu.

Co znamená pojem nezletilý?

Podle trestního zákona je pojem nezletilý osoba, která v době spáchání trestného činu nedovršila patnáctý rok svého věku.

Co znamená pojem mladistvý?

Podle trestního zákona je mladistvým osoba, která v době spáchání trestného činu již dovršila patnáctý rok, a ještě nepřekročila osmnáctý rok svého věku.

A co se muže stát nezletilci, který se dopustí např. krádeže a pod.?

Podle zákona o rodině může buď soud nebo správní orgán uložit nezletilému výchovné opatření, muže být vysloveno napomenutí, muže být stanoven dohled, uloženo omezující opatření (např. zákaz návštěvy diskoték), nebo mu muže být v závažnějších případech nařízená ústavní nebo ochranná výchova.

Co to znamená, když je u někoho nařízena ústavní nebo ochranná výchova?

To znamená, že mladistvý nebo nezletilý je umístěn ve výchovném zařízení, kde muže být až do dosažení osmnácti let, v některých případech muže být pobyt prodloužen až do devatenácti let.

Co znamená ochranné léčení?

Ochranné léčení je možné uložit jen osobě, která dosáhla patnácti let svého veku. Ukládá se tam, kde je v zájmu jedince i společnosti, aby se podrobil léčení. Léčení se muže vztahovat k nadměrnému požívání alkoholu, drog, k sexuální úchylce či duševnímu onemocnění.

Je trestné, když někdo navede jiného ke spáchání trestného činu?

Ano, ten kdo navede jinou osobu ke spáchání trestného činu, odpovídá za tento čin stejně, jako by jej spáchal sám. Stejně je odpovědný i ten, kdo zorganizuje spáchání trestného činu nebo kdo pachateli po spáchání trestného činu poskytne pomoc.

Kdo je považován za spolupachatele?

Je jím ten, kdo spáchal trestný čin s další osobou nebo s více osobami. Spolupachatelem je např. ten, kdo hlídá, aby kamarád nebyl přistižen při krádeži nějaké věci.

Co je to listina základních práv a svobod?

Listina je součástí ústavního pořádku v ČR a je tedy právní normou nejvyšší právní síly a proto také žádná právní norma nesmí být v rozporu s touto Listinou. Osoba muže být omezena na svých právech, pouze způsobem, který stanoví zákon.

Co je to prokázání totožnosti?

Prokázáním totožnosti se rozumí zjištění jména, příjmení, data narození a bydliště osoby. Každá osoba je povinna prokázat na místě svou totožnost občanským průkazem nebo dokladem jej nahrazujícím (např. vojenská knížka, cestovní pas, průkaz vojáka z povolání, apod.), je možno připustit i jiný způsob (např. řidičským průkazem, indexem studenta VŠ nebo jiným obdobným průkazem). Neprokáže-li osoba na místě hodnověrně svou totožnost, muže být předvedena na Policii České republiky ke zjištění totožnosti.

Rady pro děti

 1. Netoulej se, blízcí by měli vědět, kde jsi.

 2. Nestopuj- ohrožuješ svůj život.

 3. Nesedej si do auta k neznámým lidem.

 4. Nikdy nic nepřijímej od cizích lidí, žádné dárky ani žádná pozvání.

 5. Vyhýbej se neosvětleným, opuštěným a neobydleným místům.

 6. Buď obezřetný, nikdy nepřistupuj do těsné blízkosti cizí osoby nebo vozidla.

 7. Pokud se dostaneš do nebezpečné situace, utíkej tam, kde jsou lidé.

 8. Ve svízelné situaci, není-li zbytí, křič o pomoc.

 

 1. Měl bys vědět, kam rodiče jdou, kdy se vrátí a telefonické spojení na ně.

 2. Po jejich odchodu uzamkni vchodové dveře a použij bezpečnostní prvky(řetízek, bezpečnostní zámek…).

 3. Zkontroluj okna (zavření, zajištení, zatažení…).

 4. Zazvoní-li telefon, nesděluj žádné informace o sobě, o svých příbuzných, ani že jsi doma sám.

 5. Stejně počínej při „chatování“ na internetu.

 6. Pokud někdo zazvoní na domovní zvonek, neotvírej ihned dveře, ale nejprve se přesvědči kdo je za dveřmi, cizího člověka nikdy nepouštěj do bytu.

 

 1. Pokud chování nějaké osoby vybočuje z běžných pravidel mezi lidmi, je dobré se vzdálit.

 2. Tvé tělo patří jen tobě.

 3. Nikdo nemá právo tě zneužívat, vydírat, šikanovat, ani človek, kterému duveřuješ, z tvé rodiny, kamarádi nebo tvůj učitel.

 4. Měj se na pozoru, jestliže Ti někdo nabízí lákavou věc, zábavu, a zdánlivě za to nic nechce nebo to dělá proto, že se mu „líbíš“.

 5. Je dobré znát pravidla bezpečného pohybu městem a nepodceňovat je.

 6. Autostop je velké riziko jak pro devčata, tak pro chlapce.

 7. Nikdy si nesedej s neznámými lidmi do auta.

 8. Pokud tě neznámý človek zve na schůzku a ty se rozhodneš nabídku příjmout, trvej na setkání na veřejném místě a raději o tom řekni někomu blízkému.

 9. Nikdo nemá právo tě nutit k činnosti, se kterou nesouhlasíš.